Regulamin zawodów „Mała Wielkopolska”

26 kwietnia 2016

I Mistrzostwa w pływaniu „MAŁA WIELKOPOLSKA” w Obornikach 2015r.

1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach;
Klub Sportowy DELFIN.

2. PRZEPISY TECHNICZNE:

Długość pływalni 25 m; Ilość torów 6; Temperatura wody 28o C

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

a) Miejsce: Kryta pływalnia CENTRUM REKREACJI OBORNIKI ul. Czarnkowska 84, 64- 600 Oborniki
b) Termin: 17.06.2015 r. (środa)
c) Godziny: 9:00-15:00

4. PATRONAT:

Burmistrz Obornik Pan Tomasz Szrama
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Pan Tomasz Augustyn

5. PATRONI MEDIALNI:

Lokalna prasa

6. UCZESTNICY:

a) Uczniowie szkół podstawowych z klas sportowych o profilu pływackim (roczniki: 2005-2008).
b) Członkowie Klubów sportowych o profilu pływackim – roczniki 2005-2008.
Każda drużyna składa się z max 5 zawodników i max 5 zawodniczek w każdym roczniku. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach oraz sztafecie.

7. ZGŁOSZENIA:

1) Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza
ul. Czarnkowska 54
64- 600 Oborniki
tel. (61) 29 60 805 (sekretariat)
e-mail: sp3oborniki@wp.pl

2) Informacje na stronie internetowej www.plywacy.oborniki.pl lub www.nauka-plywania.pl
3) Potwierdzenie udziału w zawodach przez zaproszonych gości telefoniczne do 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek).
4) Informacje dodatkowe można uzyskać u kierownika zawodów pana Sławomira Wójtowicza (tel: 502 362 856) lub na e-mail: sp3oborniki@wp.pl
5) Wypełnione listy startowe z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem i konkurencjami startującego zawodnika wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty wpisowej prosimy
o przesłanie w formie elektronicznej na adres szkoły sp3oborniki@wp.pl do dnia 10 czerwca 2015 roku.

8. WPISOWE:

10 zł od każdego uczestnika zawodów (z przeznaczeniem na zakup medali, dyplomów, posiłku itp.).
Wpłata na konto Klubu Sportowego DELFIN
[MBANK 26 1140 2004 0000 3402 4558 2068] z dopiskiem:

Wpisowe MAŁA WIELKOPOLSKA
Szkoła/ Klub
Liczba uczestników

9. CELE ZAWODÓW:

1) Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej
i spędzania czasu wolnego;
2) Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
3) Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci;
4) Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

10. KONKURENCJE I KATEGORIE WIEKOWE:

1) W każdej kategorii wiekowej oraz konkurencji startują : max 10 uczniów (5 dziewcząt oraz 5-ciu chłopców)
2) Kategoria wiekowa (dystans i styl) :

Kategoria wiekowa

Dystans

Styl

Dystans

Styl

2005

25 m

St. dowolny

25m

St. motylkowy

2006

25 m

St. klasyczny

50 m

St. dowolny

2007

25 m

St. dowolny

25 m

St. grzbietowy

2008

25 m

St. dowolny

25 m

St. grzbietowy

3) Sztafeta drużynowa składa się z trzech dziewcząt i trzech chłopców z każdego rocznika i tak:

  • Zawodnicy nieparzyści płyną kraulem, a pozostali stylem grzbietowym,
  • Rocznik młodszy może startować w roczniku starszym,
  • Start do sztafety należy wykonywać ze słupka startowego,
  • Biegi nieparzyste startują ze słupka startowego, biegi parzyste (po płytkiej stronie basenu) startują z wody
  • Zawody rozgrywane są seriami na czas,
  • Dekoracje są dokonywane we wszystkich grupach wiekowych.

11. DODATKOWY OPIEKUN:

Każda drużyna będzie miała swojego dodatkowego opiekuna podczas całych zawodów, którego zabezpiecza organizator. Opiekun ze strony organizatora nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Nadzoruje sprawny przebieg organizacji grupy oraz jest członem doradczo- informacyjnym dla wyznaczonej grupy.

12. ZASADY UCZESTNICTWA:

1) Zawody zostaną rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami PZP dostosowanymi do grupy wiekowej;
2) Każda szkoła lub Klub, która będzie brała udział w zawodach, zobowiązana będzie dostarczyć wypełniony druk do Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach drogą elektroniczną nie później niż do 10 czerwca 2015r.;
3) Zawodnicy zgłoszeni zostaną po wypełnieniu i odesłaniu formularza zgłoszeniowego;
4) Formularz zgłoszeniowy zostanie wysłany drogą e-mailową do szkół i Klubów, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zawodach;
5) Uczestników zawodów wybierają nauczyciele (trenerzy) szkół/ klubów startujących w zawodach;
6) Każdy z uczestników musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, ważną legitymację szkolną oraz aktualne badania lekarskie. Zgoda wraz z legitymacjami muszą być w posiadaniu opiekuna reprezentacji danej szkoły lub Klubu;
7) W zawodach dopuszcza się udział jednego zawodnika w dwóch konkurencjach
i sztafecie w swojej kategorii wiekowej lub starszej;
8) Nie dopuszcza się udziału w zawodach dzieci z dodatkowym sprzętem ułatwiającym pływanie (np. makarony, deski, płetwy, pływaczki, itp.);
9) W sytuacji kiedy reprezentant danej konkurencji nie będzie mógł wziąć udziału
w zawodach, nauczyciele lub trenerzy mogą wybrać spośród zgłoszonych uczniów osobę rezerwową;
10) Opiekun każdej reprezentacji odpowiada za pobrane identyfikatory do szafek zawodników oraz porządek w przebieralni i także na basenie w czasie trwania zawodów;
11) Organizator – Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach oraz Klub Sportowy DELFIN przewiduje, dla wszystkich uczestników posiłek regeneracyjny finansowany z wpisowego;
12) W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny;
13) Na 30 min przed rozpoczęciem zawodów nauczyciele (trenerzy) proszeni
są o zgłoszenie się na odprawę oraz zgłoszenie ewentualnych zmian
w zawodnikach.

13. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

a) sędzia główny
b) kierownik wyścigów
c) sędzia stylu
d) starter
e) sędzia mierzący czas
f) sędzia techniczny
g) kierownik sekretariatu – osoba odpowiedzialna za przygotowanie
i wypisanie dyplomów i protokołów

14. ROZSTAWIENIE WYŚCIGÓW (SERII):

1) W każdej konkurencji zawodnicy z poszczególnych szkół zostaną rozstawieni
na stałych torach w ustalonej serii;
2) W przypadku nie zgłoszenia zawodnika do danej konkurencji, sędzia główny może zmienić tor;
3) Przed każdą konkurencją zawodnicy muszą się zgłosić na miejsce zbiórki przed startem ich wyścigu. Po wyczytaniu nazwisk ustawiają się w odpowiedniej kolejności i czekają na wyjście.

15. START:

1) Start w wyścigach w stylu dowolnym rozpoczyna się skokiem ze startera. Na długi gwizdek sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę sędziego „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową,
z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego. W przypadku,
gdy zawodnik nie chce skakać ze startera dozwolony jest skok z murka, na którym umiejscowiony jest starter. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu;
2) Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie miała prawo powtórzyć swój start, ale tylko jeden raz. Jeśli wykona drugi falstart zostanie zdyskwalifikowany.

16. WYŚCIG:

1) Wszystkie wyścigi indywidualne odbywać się będą oddzielnie dla każdej płci;
2) Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował;
3) Podciąganie się na linie torowej jest zabronione, zawodnik podciągający
się zostanie zdyskwalifikowany;
4) Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego.

17. POMIAR CZASU:

1) Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez jednego sędziego na danym torze. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy;
2) W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach, bez podania czasu i zajętego miejsca. Zawodnik o dyskwalifikacji zostanie poinformowany po wyścigu;
3) W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taki sam czas w danej konkurencji zostanie przeprowadzony repasaż. Zwycięzca rywalizacji wygrywa punktację. Osiągnięcie przez zawodników startujących w repasażu gorszego czasu niż zawodnik niżej sklasyfikowany (nie biorący udziału w repasażu) nie ma wpływu na miejsce w klasyfikacji ogólnej. Służy wskazaniu kolejnego miejsca wśród zawodników biorących udział w repasażu.

18. ZASADY PUNKTACJI:

1) Wszystkie starty odbędą się z pomiarem czasu, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2) W klasyfikacji generalnej sumuje się punkty z każdego biegu. Wynik najlepszych 4 zawodników z danej kategorii wiekowej będzie przypisywany Szkole lub Klubowi w celu ustalenia miejsc w punktacji drużynowej:

I miejsce – 8pkt
II miejsce – 6pkt
III miejsce – 4pkt
IV miejsce – 2pkt

3) Pozostałe miejsca nie są punktowane.
4) Drużyna z największą liczbą punktów zdobywa tytuł Mistrzowski „MAŁEJ WIELKOPOLSKI” na rok 2015.

19. NAGRODY:

1) Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej (oddzielnie dziewczynki, oddzielnie chłopcy) uczestnicy otrzymają medale, dyplomy oraz butony;
2) Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej (oddzielnie dziewczynki
i chłopcy) w sztafecie uczestnicy otrzymują puchar, dyplomy.
3) Po zsumowaniu wszystkich biegów indywidualnych wyłoniona zostanie najlepsza drużyna, która uzyska tytuł Mistrzowski „MAŁEJ WIELKOPOLSKI” na rok 2015 i otrzyma puchar.
4) Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy oraz butony.

20. OGÓLNY PROGRAM ZAWODÓW:

08:30 – Zbiórka zawodników w holu basenu wraz z opiekunem prowadzącym (nauczyciel danej szkoły lub trener), sprawdzenie listy obecności, ostatnie zmiany na listach uczestników
08:40 – Przekroczenie bramki wejściowej i rozplanowanie w szatniach
09:10 – Uroczyste rozpoczęcie zawodów (defilada)
09:40 – Rozpoczęcie zawodów dla rocznika 2008- 2007
11:30 – 12:00 – Dekoracja rocznika 2008- 2007 (konkurencje indywidualne oraz sztafety)
12:15 – Rozpoczęcie zawodów dla rocznika 2006-2005
14:00 – 14:30 – Dekoracja rocznika 2006-2005 (konkurencje indywidualne oraz sztafety), ogłoszenie najlepszej Szkoły/ Klubu w zawodach – dekoracja
14:30 – 14:45 – Oficjalne zakończenie zawodów, pożegnanie zawodników

Organizator zastrzega sobie zmianę w rozkładzie czasowym zawodów,
który uzależniony jest od ilości przybyłych zawodników

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach i sztafecie;
2) Uczestnik młodszy może startować w grupie starszej;
3) Regulamin zawodów będzie dostępny na stronach internetowych: www.plywacy.oborniki.pl; www.nauka-plywania.pl
4) W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem – decyduje sędzia główny zawodów.