Regulamin szkoły pływania

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty bezzwrotnego wpisowego oraz wpłata za cykl zajęć z góry / jednostka lekcyjna (tj. 45 min). Nie dokonanie wpłaty w terminie oznacza rezygnację z zajęć, skreślenie z listy uczestników bez zwrotu zadatku, / nie dotyczy zajęć indywidualnych./.
 2. Kontynuowanie nauki pływania w drugim semestrze upoważnia uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 10%.
 3. Opłata wniesiona za zajęcia nie uwzględnia wstępu na basen i inne atrakcje niezwiązane z zajęciami (np. sauna itp.).
 4. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu.
 5. Szkoła pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.
 6. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, Szkoła Pływania zwraca 20% pozostałych, niewykorzystanych zajęć. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia.
 7. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania, zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w terminie wyznaczonym przez biuro Szkoły Pływania.
 8. Szkoła Pływania, zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć po każdym cyklu,  w sytuacjach, gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się w grupie o 40-50%. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 9. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pampersy do pływania.
 10. Wpłaty dokonuje się na konto Szkoły Pływania „DELFIN”.
 11. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków.

 

 

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ SZKOŁY PŁYWANIA.

 

 

 

 1. Rodzic jest zobowiązany towarzyszyć dziecku podczas zajęć (dzieci do lat 6).
 2. Majteczki kąpielowe (pampersy – kapieluszki) są obowiązkowe dla wszystkich dzieci do lat 3.
 3. Rodziców i dzieci (chodzące) obowiązuje obuwie zmienne w pomieszczeniu pływalni.
 4. Z zajęć mogą korzystać osoby, które nie posiadają przeciwwskazań od lekarza na uczestnictwo  w zajęciach na pływalni.
  W przypadku niedostarczenia dokumentu od lekarza na 1-wsze zajęcia, uczestnik bądź też prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie uczestnika.
 5. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 6. Na zajęciach obowiązuje zakaz spożywania napojów, jedzenia, palenia papierosów, żucia gumy i załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie.
 7. Uczestników zajęć na pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy.
 8. Odzież wierzchnią wszyscy uczestnicy obowiązkowo zostawiają w szatni.
 9. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Na pływalni obowiązuje podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia w sprawach dotyczących porządku, bezpieczeństwa
  na terenie pływalni oraz przestrzegania regulaminu pływalni.
 11. Na terenie pływalni nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu i innych używek.
 12. Prowadzący zajęcia ani właściciel obiektu nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, będą usuwane
  z terenu basenu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
  o wykroczenie.

 

Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na pływalni, poniosą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.